ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ

ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠨᠡᠷ᠎ᠡᠥᠷᠦᠭᠡᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠢ᠊ ᠊ ᠮᠧᠶᠢᠯ ᠬᠠᠶᠠᠭ
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠳᠨᠢ᠊᠂ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ301А261301uchral@service.gov.mn
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠳᠵᠠ᠊᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ301Б261302erkhembaatar@service.gov.mn
ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠳᠡᠬᠦᠪᠠ᠊᠂ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ109ganbat@service.gov.mn
ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤᠨ᠊᠂ ᠪᠥᠵᠦᠩᠯᠬᠠᠮᠤ301261301bujin@service.gov.mn
ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠳ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤᠮ᠊᠂ ᠠᠨᠤ-ᠦᠵᠢᠩ301261301anu-ujin@service.gov.mn
ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠮ᠊᠂ ᠲᠡᠯᠮᠡᠭᠦᠨᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ99103038telmuunsaikhan@service.gov.mn
ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠪ᠊᠂ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠭ207266212battsetseg@service.gov.mn
ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢᠳ᠊᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨᠵᠤᠯᠠ209266210ariunzul@service.gov.mn
ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠫᠷᠣᠭᠷᠠᠮ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠭ᠊᠂ ᡀᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ21011330781lkhagvadorj@service.gov.mn
᠑᠐ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠲ᠊᠂ ᠡᠩᠬᠡᠲᠥᠷᠦ21011330781enkhtur@service.gov.mn
᠑᠑ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠪ᠊᠂ ᠳᠨᠯᠭᠨᠷᠮᠠ209266210delgermaa@service.gov.mn
᠑᠒ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠪ᠊᠂ ᠤᠷᠠᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ209266210uranzaya@service.gov.mn
᠑᠓ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠷᠬᠢᠸ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠳ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡᠰᠠᠷᠨᠠᠶ103265102munkhsarnai@service.gov.mn
᠑᠕ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠷᠬᠢᠸ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠭ᠊᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ103265102erdenetsetseg@service.gov.mn
᠑᠖ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠪ᠊᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ103265115uyanga@service.gov.mn
᠑᠗ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ – ᠒ᠥ᠊᠂ ᠨᠤᠮᠤ-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ210265115num-erdene@service.gov.mn
᠑᠘ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠯ᠊᠂ ᠨᠢᠮᠠᠳᠣᠷᠵᠢ206266205nyamdorj@service.gov.mn
᠑᠙ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠪ᠊᠂ ᠰᠣᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ206266205solongo@service.gov.mn
᠒᠐ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠳᠡᠯ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠩᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨᠭ᠊᠂ ᠪᠠᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠭ206266205batbileg@service.gov.mn