ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠᠲᠠᠲᠠᠬᠤ
《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠒᠐᠒᠑-᠒᠐᠒᠕ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ》 ᠍ ᠦᠨ ᠒᠐᠒᠒ ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠒᠐᠒᠒-᠑᠒-᠒᠘ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ᠒᠐᠒᠒-᠑᠑᠒-᠒᠖
А/᠙᠓
ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ
ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ᠒᠐᠒᠒-᠑᠑-᠒᠑
А/᠘᠑
ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠺᠣᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠒᠐᠒᠒-᠑᠑-᠑᠘
А/᠗᠓᠂ А/᠑᠙᠓
ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ