ᠲᠥᠷᠦ ᠊ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ

ᠪᠠᠲᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠭᠡ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ


  • ᠒᠐᠐᠒-᠒᠐᠐᠗ ᠣᠨ ᠊ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠊ᠢᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢᠴᠢ ᠪᠠᠺᠠᠯᠠᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ
  • ᠒᠐᠑᠔-᠒᠐᠑᠕ ᠣᠨ ᠊ᠳᠤ 《University of Melbourne》 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠮᠠᠭᠢᠰᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ᠒᠐᠒᠐.᠐᠖-᠒᠐᠒᠐.᠐᠙ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ᠂ ᠲᠥᠷᠦ ᠊ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠊ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ
᠒᠐᠑᠔ ᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠭᠰᠡᠨ

ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ


᠒᠐᠐᠗-᠒᠐᠑᠑ ᠣᠨ ᠊ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠊ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠊ᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠲᠤ ᠷᠧᠹᠧᠷᠧᠨᠲ᠂ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠷᠧᠹᠧᠷᠧᠨᠲ
᠒᠐᠑᠑-᠒᠐᠑᠘ ᠣᠨ ᠊ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠊ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
᠒᠐᠑᠘-᠒᠐᠒᠐ ᠣᠨ ᠊ᠳᠤ ᠺᠠᠫᠺᠣᠷᠫ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠶᠠ ᠬ ᠬ ᠺ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ
᠒᠐᠒᠐-᠒᠐᠒᠑ ᠣᠨ ᠊ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠷᠧᠹᠧᠷᠧᠨᠲ
᠒᠐᠒᠑-᠒᠐᠒᠒ ᠣᠨ ᠊ᠤ ᠐᠙ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠊ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠬᠦ
᠒᠐᠒᠒ ᠣᠨ ᠊ᠤ ᠐᠙ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢᠨ᠐᠒ ᠍ ᠊ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠊ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠊ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
᠒᠐᠒᠓ ᠣᠨ ᠊ᠤ ᠐᠑ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠑᠒ ᠍ ᠊ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠊ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠊ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠊ᠢᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ ᠊ᠢᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠠᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠣᠳᠣ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ


ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠒᠐᠒᠓ ᠣᠨ ᠊ᠤ ᠐᠔ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠑᠙ ᠊ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠑᠔᠙ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠊ᠢᠢᠠᠷ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠊ᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠊ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪ ∙ ᠪᠠᠲᠤᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ