ᠴᠢᠩᠭᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠒᠔ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠊ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠊ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠊ᠢᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ


ᠢᠩᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠊ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠙ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠩᠭᠢᠯ ᠊ᠳᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠊ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠊ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠤ 《ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ》 ᠴᠡᠭ ᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠊ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠥᠷᠥ ᠊ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠊ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠊ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠴᠢᠩᠭᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠒᠔ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠓᠗᠂᠗᠓᠖ ᠡᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠑᠓᠖᠂᠒᠘᠐ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠊ᠢᠢᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠊ᠳᠦ ᠖ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠄