ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ e-mongolia.ᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ


ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠊ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠊ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ F-Register /ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ/ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ E-Mongolia ᠍ ᠪᠠᠷ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ. F-Register ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠊ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠊ᠢᠢᠠᠨ ᠺᠣᠳ᠋᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠭᠨᠣ ᠪᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠃

E-Mongolia ᠍ ᠊ᠳᠤ Foreign ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ F-register ᠍ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠷᠦ ᠊ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠊ᠢᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃

Foreign ᠴᠣᠩᠬᠣᠨ ᠊ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠸᠢᠽ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ immigration.gov.mn ᠍ ᠊ᠳᠤ ᠯᠢᠨ᠋ᠺ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠡᠨ᠃

ᠼᠠ᠊ ᠬᠥ᠊ ᠬᠠ᠊ ᠬᠣ᠊ ᠶᠠ᠊᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 《ᠢ-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ》 ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠊ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠊ᠢᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥ᠂ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠥᠰᠢᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠦᠯ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠢ ᠶᠠ᠊ᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠢ?

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠒᠔ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠊ᠳᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠊ᠳᠦ ᠑᠓ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠷᠧᠭᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠊ᠢᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ (F ᠷᠧᠭᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷ) ᠣᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠫᠠᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ support@immigration.gov.mn ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠊ᠢᠢᠠᠷ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠳᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠊ᠢᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ E-Mongolia ᠠᠫᠫᠯᠢᠺᠧᠢᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ F ᠷᠧᠭᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠊ᠢᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠊ᠢᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠊ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠥᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠑᠓ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ F ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ ᠊ᠢᠢᠠᠷ ᠊ᠢᠢᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠄