《ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠑᠐᠐᠐ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ》 ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠊ᠳᠦ Tech4Good ᠪᠥᠰᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠊ᠳᠤ ᠑᠐ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠊ᠢᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ


ᠲᠤᠰ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠊ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ (᠒᠐᠒᠓.᠐᠙.᠐᠔) ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠊ᠢᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠊ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ Huawei ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠒᠐᠒᠓ ᠣᠨ ᠊ᠤ 《ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ》 ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠊ᠢᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠣ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠊ᠤ ᠺᠣᠨᠸᠧᠨᠼ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ (QNCC) ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ᠃

ᠣ᠊ ᠤ᠊-ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ᠂ KSA TVTC ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠴᠢ ᠷᠧᠶᠧᠮ ᠠᠪ ᠲᠭᠳᠠᠽᠢᠽ ᠠᠯᠢ ᠮᠤᠭᠪᠧᠯ᠂ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠣᠮᠠᠷ ᠠᠪ ᠲᠭᠳᠠᠽᠢᠽ ᠠᠯᠢ-ᠨᠠᠭᠠᠮᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠪᠠᠰᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠊ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠥᠭᠪᠡ᠃

ᠮᠥᠨ GSMA᠂ MENA ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠣᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠵᠢᠰᠰᠢᠮ ᠬᠠᠵᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠵᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠺᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠨᠦᠪ ᠷᠦ᠋ᠰᠲᠠᠮ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠊ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠺᠠᠮᠢᠯ ᠠᠺᠠᠲᠠᠪᠠ ᠨᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯ᠎ᠠ᠃

᠒᠐᠒᠓ ᠣᠨ ᠊ᠤ ᠙ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠒-᠙ ᠍ ᠊ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠑᠕ ᠣᠷᠣᠨ ᠊ᠢᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠣᠬᠣ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠊ᠢᠢᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ 《ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ》 ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠊ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠊ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠭᠦᠨ ᠊ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠪ᠂ ᠺᠦᠪᠠᠶᠢᠲ᠂ ᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠢᠷᠲ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠪᠠᠾᠷᠧᠢ ᠊ᠢᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠣᠮᠠᠨ᠂ ᠦᠽᠪᠧᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠢᠣᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠯᠢᠸᠠᠩ᠂ ᠢᠷᠠᠺ᠂ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ᠂ ᠺᠢᠷᠭᠢᠽ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠄