《ᠺᠠᠨᠰᠠᠲ-᠒᠐᠒᠔》 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠊ᠤ ᠗ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠳ ᠊ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ


ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ᠂ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠊ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ᠂ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠊ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 《ᠺᠠᠨᠰᠠᠲ-᠒᠐᠒᠔》 ᠡᠨᠡ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠊ᠢᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠳ ᠲᠦ (᠒᠐᠒᠔.᠐᠕.᠒᠖) ᠨᠠᠯᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠊ᠢᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠊ᠤ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠳ ᠊ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠺᠠᠨᠰᠠᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠼᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠊ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠊ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠒᠖ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠑᠓᠐ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠯᠠᠵᠠᠨ ᠊ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠊ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠥᠭᠡᠷᠬᠡᠨ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠤ 《ᠺᠠᠨᠰᠠᠲ》 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠊ᠳᠦ᠄

I ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠄ HIGH TECH ᠒ /ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ-ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ /

II ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠄ HIGH TECH ᠑ /ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ-ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ /

III ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠄ NEW SPACE /ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ//

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠄ GRAVITY FALLS /ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ-ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ /

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠊ᠤ 《ᠪᠤᠼᠠᠭᠴᠢ》 ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠊ᠳᠦ᠄

I ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠄ ᠰ-᠑᠓᠗ /ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ/

II ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠄ ᠠᠷᠠᠸᠲ ᠒ /ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠊ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ/

III ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠄ HIGH TECH ᠑ /ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ-ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠊ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ /

ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠄ NEW ROBO /ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠊ᠢᠢᠨ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ/

ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠄